Bản quyền văn phòng

 Google Workspace Business Google Workspace Business
3,600,000₫
 Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Plus
5,450,000₫
 Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Starter
180,000,000₫
 Google Workspace Enterprise Google Workspace Enterprise
0₫
 Google Workspace Enterprise Essential Google Workspace Enterprise Essential
3,000,000₫
 Google Workspace Enterprise Standard Google Workspace Enterprise Standard
6,000,000₫
 Google Workspace Enterprise Starter Google Workspace Enterprise Starter
3,000,000₫
 Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Basic
850,000₫
 Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business Premium
6,250,000₫
 Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Standard
2,830,000₫
 Microsoft Exchange Online (Plan 1) gói 1 năm Microsoft Exchange Online (Plan 1) gói 1 năm
1,500,000₫
 Microsoft Exchange Online (Plan 2) gói 1 năm Microsoft Exchange Online (Plan 2) gói 1 năm
2,250,000₫
 Microsoft Office 365 A3 Microsoft Office 365 A3
0₫
 Microsoft Office 365 A5 Microsoft Office 365 A5
0₫
 Microsoft Office 365 E1 Microsoft Office 365 E1
2,830,000₫
 Microsoft Office 365 F3 Microsoft Office 365 F3
1,130,000₫
 MS - Drive MS - Drive
9,000,000₫

MS - Drive

9,000,000₫

 Office 365 E3 Office 365 E3
6,500,000₫

Office 365 E3

6,500,000₫